Biznes i finanse

SANOK RUBBER COMPANY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody ze sprzedaży 1 171 680,00 976 070,00 255 965,00 218 157,00
Zysk operacyjny 39 850,00 44 079,00 8 706,00 9 852,00
Zysk przed opodatkowaniem 37 728,00 36 563,00 8 242,00 8 172,00
Zysk netto udziałowców jednostki dominującej 30 451,00 36 217,00 6 652,00 8 095,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 74 998,00 153 235,00 16 384,00 34 249,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 16 253,00 -109 341,00 3 551,00 -24 438,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -119 722,00 -13 664,00 -26 154,00 -3 054,00
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -28 470,00 30 280,00 -6 220,00 6 768,00
Liczba akcji 26 881 922,00 26 881 922,00 26 881 922,00 26 881 922,00
Średnia ważona liczba akcji 26 881 922,00 26 881 922,00 26 881 922,00 26 881 922,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 27 509 164,00 27 509 164,00 27 509 164,00 27 509 164,00
Zysk na jedną akcję 1,13 1,35 0,25 0,30
Rozwodniony zysk na jedna akcję 1,11 1,32 0,24 0,29
Aktywa razem 939 670,00 1 004 181,00 204 303,00 217 600,00
Zobowiązania długoterminowe 96 345,00 143 457,00 20 947,00 31 086,00
Zobowiązania krótkoterminowe 341 298,00 362 672,00 74 205,00 78 589,00
Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące 502 027,00 498 052,00 109 151,00 107 925,00
Kapitał akcyjny 5 376,00 5 376,00 1 169,00 1 165,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM