Biznes i finanse

HERKULES SA (10/2022) Zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent” „Pożyczkobiorca”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawartą w dniu 8 lutego 2022 roku z Deutsche Leasing Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Pożyczkodawca”) umowę pożyczki opiewającej na kwotę 4,8 mln zł. Kwota pożyczki przeznaczona zostanie na refinansowanie wykupu żurawia kołowego będącego przedmiotem umowy leasingu zawartej z AKF Leasing Polska S.A., o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 38/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku.

Umowa pożyczki została zawarta na okres 60 miesięcy. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR3M oraz marżę Pożyczkodawcy nie odbiegającą poziomem od wartości rynkowych.

Zabezpieczeniem wierzytelności Pożyczkodawcy z tytułu zawartej umowy pożyczki są: i) weksel in blanco z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę, ii) zastaw rejestrowy ustanowiony na żurawiu będącym przedmiotem refinansowania, iii) przeniesienie na Pożyczkodawcę własności żurawia będącego przedmiotem refinansowania (do czasu ustanowienia na nim zastawu rejestrowego) oraz iv) cesja praw z tytułu umowy ubezpieczenia powyższej maszyny.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zawarcie wyżej opisanej umowy pożyczki korzystnie wpływa na zmianę struktury zobowiązań finansowych oraz płynność bieżącą Spółki poprzez refinansowanie na okres kolejnych 5 lat składnika długu o istotnej wartości.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM