Biznes i finanse

ZE PAK SA (2/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ZE PAK S.A. („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 w związku z art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 statutu Spółki zwołuje na dzień 10 marca 2022 roku na godz. 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Al. Stanów Zjednoczonych 61a, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na docelowe rozporządzenie zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa ZE PAK S.A. związaną z działalnością energetyczną prowadzoną w ramach Elektrowni Konin na rzecz spółki PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o., tj. wydzierżawienie, a następnie wniesienie aportem do PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na docelowe rozporządzenie zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa ZE PAK S.A. związaną z działalnością energetyczną prowadzoną w ramach Elektrowni Pątnów na rzecz spółki PAK Pątnów Sp. z o.o., tj. wydzierżawienie, a następnie wniesienie aportem do PAK Pątnów Sp. z o.o.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.

10. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 4022 KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM