Biznes i finanse

ERBUD SA (8/2022) Podpisanie znaczącej Umowy o roboty budowlane o wartości 57,5 mln zł netto na budowę kolejnego już czwartego etapu inwestycji pod nazwą Port Popowice.

Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał znaczącą Umowę o roboty budowlane na niżej wymienionych warunkach:

LP WYSZCZEGÓLNIENIE DANE Z KONTRAKTU

1 Data zawarcia 2022.02.11

2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) Spółką Port Popowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000760684, NIP: 8971803332, REGON: 360248155, w imieniu której działa komplementariusz – spółka Popowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000753603, NIP: 8992852560, REGON: 381630071

3 Wartość kontraktu 57 524 405,33 zł netto

4 Przedmiot kontraktu realizacja czwartego etapu inwestycji pod nazwą Port Popowice, obejmującego budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami wbudowanymi i dwukondygnacyjnym garażem podziemnym, oznaczonego w dokumentacji projektowej jako budynek „F” z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią, budowlami towarzyszącymi, a także układem komunikacyjnym, przy ul. Białowieskiej we Wrocławiu.

5 Miejsce wykonywania kontraktu Wrocław, ul. Białowieska

6 Terminy realizacji 82 tygodnie od dnia nakazu rozpoczęcia robót

7 Warunki płatności 30 dni

8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) 5%

9 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) 5%

10 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin bowiązywania) GZZ 5%

11 Kary Max wysokość kar 10%

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM