Biznes i finanse

GETIN HOLDING SA (8/2022) Zmiana terminu przekazania raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021

Getin Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że raport roczny za rok 2021 i skonsolidowany raport roczny za rok 2021, których termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 2/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. na dzień 23 marca 2022 r., zostaną opublikowane w dniu 6 kwietnia 2022 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1983 ze zm.) w związku z § 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757 ze zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM