Biznes i finanse

GPW SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody ze sprzedaży 407 571,00 403 959,00 89 235,00 90 884,00
Koszty działalności operacyjnej -229 367,00 -206 150,00 -50 218,00 -46 380,00
Zysk z tytułu odwrócenia odpisu na należności/(strata) z tytułu utraty wartości należności 1 746,00 -950,00 382,00 -214,00
Pozostałe przychody 3 007,00 4 212,00 658,00 948,00
Pozostałe koszty -3 016,00 -11 691,00 -660,00 -2 630,00
Zysk z działalności operacyjnej 179 941,00 189 380,00 39 397,00 42 607,00
Przychody finansowe 997,00 6 166,00 218,00 1 387,00
Koszty finansowe -11 559,00 -21 220,00 -2 531,00 -4 774,00
Udział w zyskach / (stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności 24 376,00 15 748,00 5 337,00 3 543,00
Zysk przed opodatkowaniem 193 755,00 190 074,00 42 421,00 42 763,00
Podatek dochodowy -32 479,00 -37 804,00 -7 111,00 -8 505,00
Zysk netto za okres 161 276,00 152 270,00 35 310,00 34 258,00
Podstawowy/rozwodniony zysk na akcję [2] 3,84 3,63 0,84 0,82
EBITDA [3] 215 186,00 225 597,00 47 113,00 50 755,00
Wykorzystano średnią narastającą kursu EUR/PLN za okres 12 miesięcy publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,5674 PLN w 2021 r. oraz 1 EUR = 4,4448 PLN w 2020 r.). „
[2] Obliczony na podstawie zysku netto.
[3] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja.
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowane
Aktywa trwałe: 603 573,00 592 110,00 131 229,00 128 307,00
Rzeczowe aktywa trwałe 91 887,00 97 333,00 19 978,00 21 091,00
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 9 084,00 13 984,00 1 975,00 3 030,00
Wartości niematerialne 264 022,00 253 200,00 57 404,00 54 867,00
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności 230 825,00 220 395,00 50 186,00 47 758,00
Pozostałe aktywa trwałe 7 755,00 7 198,00 1 686,00 1 560,00
Aktywa obrotowe: 807 115,00 773 362,00 175 483,00 167 583,00
Należności handlowe oraz pozostałe należności 177 077,00 55 229,00 38 500,00 11 968,00
Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 277 322,00 305 131,00 60 295,00 66 120,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 349 324,00 411 018,00 75 950,00 89 065,00
Pozostałe aktywa obrotowe 3 392,00 1 984,00 737,00 430,00
AKTYWA RAZEM 1 410 688,00 1 365 472,00 306 711,00 295 890,00
Kapitał własny 967 857,00 918 131,00 210 431,00 198 954,00
Zobowiązania długoterminowe: 44 206,00 288 947,00 9 611,00 62 613,00
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji 0,00 244 738,00 0,00 53 033,00
Zobowiązania z tytułu leasingu 4 170,00 9 493,00 907,00 2 057,00
Inne zobowiązania 40 036,00 34 716,00 8 705,00 7 523,00
Zobowiązania krótkoterminowe: 398 625,00 158 394,00 86 669,00 34 323,00
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji 246 278,00 1 167,00 53 546,00 253,00
Zobowiązania z tytułu leasingu 5 393,00 5 396,00 1 173,00 1 169,00
Inne zobowiązania 146 954,00 151 831,00 31 951,00 32 901,00
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 1 410 688,00 1 365 472,00 306 711,00 295 890,00
Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 31.12.2021 r. (1 EUR = 4,5994 PLN) oraz 31.12.2020 r. (1 EUR = 4,6148 PLN).
Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej
Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży) 0,53 0,56
Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży) 0,44 0,47

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM