Biznes i finanse

GPW SA Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Przychody ze sprzedaży 253 021,00 256 003,00 55 397,00 57 596,00
Koszty działalności operacyjnej -156 805,00 -134 113,00 -34 331,00 -30 173,00
Zysk z tytułu odwrócenia odpisu na należności/(strata) z tytułu utraty wartości należności 1 066,00 118,00 233,00 27,00
Pozostałe przychody 1 581,00 2 461,00 346,00 554,00
Pozostałe koszty -3 323,00 -8 404,00 -728,00 -1 891,00
Zysk z działalności operacyjnej 95 540,00 116 065,00 20 918,00 26 113,00
Przychody finansowe 102 889,00 85 675,00 22 527,00 19 275,00
Koszty finansowe -7 309,00 -9 589,00 -1 600,00 -2 157,00
Zysk przed opodatkowaniem 191 120,00 192 151,00 41 844,00 43 231,00
Podatek dochodowy -16 695,00 -22 641,00 -3 655,00 -5 094,00
Zysk netto za okres 174 425,00 169 510,00 38 189,00 38 137,00
Podstawowy/rozwodniony zysk na akcję (w PLN, EUR) 4,16 4,04 0,91 0,91
EBITDA 118 764,00 139 307,00 26 003,00 31 342,00
Wykorzystano średnią narastającą kursu EUR/PLN za okres 12 miesięcy publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,5674 PLN w 2021 r. oraz 1 EUR = 4,4448 PLN w 2020 r.). „
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej, jednostkowe.
Aktywa trwałe: 442 961,00 434 418,00 96 308,00 94 136,00
Rzeczowe aktywa trwałe 77 709,00 83 526,00 16 895,00 18 100,00
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 5 040,00 7 491,00 1 096,00 1 623,00
Wartości niematerialne 72 630,00 59 198,00 15 791,00 12 828,00
Pozostałe aktywa trwałe 287 582,00 284 203,00 62 526,00 61 585,00
Aktywa obrotowe: 509 033,00 439 521,00 110 674,00 95 242,00
Należności handlowe oraz pozostałe należności 40 909,00 47 417,00 8 894,00 10 275,00
Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 296 306,00 249 985,00 64 423,00 54 170,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 169 461,00 138 873,00 36 844,00 30 093,00
Pozostałe aktywa obrotowe 2 357,00 3 246,00 512,00 703,00
AKTYWA RAZEM 951 994,00 873 939,00 206 982,00 189 377,00
Kapitał własny 611 392,00 541 711,00 132 929,00 117 386,00
Zobowiązania długoterminowe: 38 079,00 281 401,00 8 279,00 60 978,00
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji 0,00 244 739,00 0,00 53 034,00
Zobowiązania z tytułu leasingu 4 211,00 9 147,00 916,00 1 982,00
Inne zobowiązania długoterminowe 33 868,00 27 515,00 7 364,00 5 962,00
Zobowiązania krótkoterminowe: 302 523,00 50 827,00 65 774,00 11 014,00
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji 246 278,00 1 167,00 53 546,00 253,00
Zobowiązania z tytułu leasingu 5 250,00 5 192,00 1 141,00 1 125,00
Inne zobowiązania krótkoterminowe 50 995,00 44 468,00 11 087,00 9 636,00
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 951 994,00 873 939,00 206 982,00 189 377,00
[1] Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 31.12.2021 r. (1 EUR = 4,5994 PLN) oraz 31.12.2020 r. (1 EUR = 4,6148 PLN).
Wybrane wskaźniki finansowe, jednostkowe
Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży) 0,47 0,54
Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży) 0,38 0,45
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy) 0,30 0,33
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Zobowiązania z tytułu leasingu i emisji obligacji/ Kapitał własny) 0,42 0,48

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM