Biznes i finanse

KOGENERACJA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody ze sprzedaży 1 434 506,00 1 183 441,00 313 382,00 264 503,00
Koszt własny sprzedaży -1 233 460,00 -1 068 429,00 -269 461,00 -238 798,00
Przychody/(koszty) z tytułu rekompensat KDT -57 655,00 29 824,00 -12 595,00 6 666,00
Zysk na działalności operacyjnej 66 804,00 157 091,00 14 594,00 35 110,00
Zysk przed opodatkowaniem 72 774,00 157 768,00 15 898,00 35 262,00
Zysk netto 56 787,00 125 954,00 12 406,00 28 151,00
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 56 254,00 123 935,00 12 290,00 27 700,00
Zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 533,00 2 019,00 116,00 451,00
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na 1 akcję (w zł/EURO) 3,78 8,32 0,82 1,86
Inne całkowite dochody netto 3 886,00 -1 279,00 849,00 -286,00
Całkowite dochody ogółem 60 673,00 124 675,00 13 255,00 27 865,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 328 194,00 154 386,00 71 697,00 34 506,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -321 874,00 -162 040,00 -70 317,00 -36 217,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 521,00 5 543,00 332,00 1 239,00
Aktywa trwałe 1 989 894,00 1 846 018,00 432 642,00 400 021,00
Aktywa obrotowe 1 216 963,00 1 008 813,00 264 592,00 218 604,00
Aktywa razem 3 206 857,00 2 854 831,00 697 234,00 618 625,00
Zobowiązania długoterminowe 683 626,00 660 926,00 148 634,00 143 219,00
Zobowiązania krótkoterminowe 776 830,00 508 177,00 168 898,00 110 119,00
Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 739 633,00 1 679 542,00 378 231,00 363 947,00
Kapitał własny akcjonariuszy niekontrolujących 6 768,00 6 186,00 1 471,00 1 340,00
Kapitał własny razem 1 746 401,00 1 685 728,00 379 702,00 365 287,00
Liczba akcji (w tys. szt.) 14 900,00 14 900,00 14 900,00 14 900,00
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 117,21 113,14 25,48 24,52

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM