Biznes i finanse

KOGENERACJA SA Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Przychody ze sprzedaży 910 805,00 723 539,00 198 974,00 161 714,00
Koszt własny sprzedaży -835 282,00 -711 639,00 -182 476,00 -159 054,00
Zysk na działalności operacyjnej 30 878,00 -317,00 6 746,00 -71,00
Zysk przed opodatkowaniem 29 392,00 -278,00 6 421,00 -62,00
Zysk netto 23 463,00 -436,00 5 126,00 -97,00
Inne całkowite dochody netto 834,00 -175,00 182,00 -39,00
Całkowite dochody ogółem 24 297,00 -611,00 5 308,00 -136,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 247 216,00 108 406,00 54 007,00 24 229,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -238 717,00 -108 936,00 -52 150,00 -24 348,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 254,00 -1 412,00 -274,00 -316,00
Aktywa trwałe 1 531 559,00 1 453 475,00 332 991,00 314 960,00
Aktywa obrotowe 676 492,00 525 927,00 147 083,00 113 965,00
Aktywa razem 2 208 051,00 1 979 402,00 480 074,00 428 925,00
Zobowiązania długoterminowe 184 628,00 198 974,00 40 142,00 43 117,00
Zobowiązania krótkoterminowe 563 963,00 345 265,00 122 617,00 74 817,00
Kapitał własny 1 459 460,00 1 435 163,00 317 315,00 310 991,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM