Biznes i finanse

STALEXPORT AUTOSTRADY SA (12/2022) Propozycje akcjonariusza odnośnie liczebności Rady Nadzorczej oraz kandydatur do Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2022 z 8 marca 2022 roku Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Atlantia S.p.A., większościowy akcjonariusz Spółki, zgłosiła w ramach pkt. 16 i 17 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na 4 kwietnia 2022 roku, propozycje by:

1. Rada Nadzorcza Spółki XI kadencji liczyła 7 członków;

2. Do Rady Nadzorczej zostali powołani:

a) Roberto Mengucci,

b) Marco Stocchi Grava,

c) Stefano Bonomolo,

d) Nicola Bruno,

e) Enrica Marra,

f) Tomasz Dobrowolski,

g) Andrzej Kaczmarek.

Życiorysy zawodowe kandydatów zostaną przekazane do wiadomości publicznej niezwłocznie po ich otrzymaniu i przetłumaczeniu na język polski.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM