Biznes i finanse

ELEKTROTIM SA (3/2022) Informacja o zawarciu umowy na zaprojektowanie i wybudowanie bariery elektronicznej na granicy polsko-białoruskiej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

Spółka ELEKTROTIM S.A. z/s we Wrocławiu (dalej: Spółka, Wykonawca) zawiadamia, że w dniu 24.03.2022 roku zawarła ze Skarbem Państwa – Komendantem Głównym Straży Granicznej (dalej: Inwestor, Zamawiający) umowę na zaprojektowanie i wybudowanie bariery elektronicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na granicy polsko-białoruskiej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej o długości ok. 202 km (dalej: umowa). Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Umowa została zawarta na podstawie ustawy z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia na granicy państwowej.

Wartość umowy netto to 270.005.863,21 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt milionów pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 21/100).

Termin rozpoczęcia realizacji kontraktu: od dnia podpisania umowy.

Termin zakończenia robót: 90 dni od dnia zakończenia robót polegających na wybudowaniu bariery fizycznej na wszystkich odcinkach, prowadzonych przez inne podmioty na podstawie odrębnych umów.

Okres gwarancji dla robót: 5 lat. Okres rękojmi: 5 lat.

Zaliczka: do 15% wartości umowy po wniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia zwrotu zaliczki.

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 2% wynagrodzenia brutto.

Łączna wysokość kar umownych płaconych przez Wykonawcę nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Spółka posiada doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju projektów. W latach 2019-2021 Spółka zrealizowała na zlecenie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu umowę, której przedmiotem była rozbudowa systemów ochrony technicznej granicy zewnętrznej UE w zakresie urządzeń nadzoru na odcinku o długości około 32 km. Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym nr 48/2019 z dnia 20.12.2019 r.

Informacja o zawarciu umowy, w ocenie Zarządu ELEKTROTIM S.A., stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, ze względu na znaczenie dla przyszłych przychodów ELEKTROTIM S.A. i całej Grupy Kapitałowej oraz ze względu na zidentyfikowane ryzyka.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM