Biznes i finanse

ATLAS ESTATES LTD. (3/2022) Zmiana stanu posiadania akcji Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport Bieżący nr 3/2022 z dnia 25 marca 2022

Zmiana stanu posiadania akcji Spółki

Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym

otrzymała zawiadomienie od Revaia Water Supply Be’er Yaakov Ltd., pod adresem 2 Lechi Street,

Bney-Brak, Israel („Revaia”) o następującej treści:

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

publicznych („Ustawa”) w związku z art. 69a ust. 1 pkt 3 Ustawy, Revaia, spółka kontrolowana przez

Rona Izakiego, informuje o pośrednim nabyciu akcji Atlas Estates Limited z siedzibą na Guernsey, 3

piętro, 1 Le Truchot, St Peter Port, Guernsey GY1 1WD („Atlas Estates”).

Transakcja skutkująca pośrednim nabyciem akcji Atlas Estates, której dotyczy niniejsze zawiadomienie,

była wewnątrzgrupową restrukturyzacją korporacyjną, w wyniku której nastąpiła zmiana podmiotu

pośrednio kontrolującego akcje Atlas Estates w ramach jednej grupy spółek, i nie wiązała się z

bezpośrednim przeniesieniem akcji w Atlas Estates („Restrukturyzacja Grupy”). Ron Izaki pozostaje

ostatecznym beneficjentem rzeczywistym akcji Atlas Estates.

W wyniku Restrukturyzacji Grupy Revaia uzyskała pośrednią kontrolę nad:

1) 100% kapitału zakładowego w spółce Fragiolig Holdings Ltd., która z kolei posiada 37.562.884 akcji

w Atlas Estates reprezentujących około 80,17% kapitału zakładowego, które dają 37.562.884 głosów w

Atlas Estates reprezentujących około 80,17% wszystkich głosów i

2) 100% akcji w kapitale zakładowym Atlas International Holding Limited, która z kolei posiada

6.461.425 akcji w Atlas Estates reprezentujących około 13,79% kapitału zakładowego, które dają

6.461.425 głosów w Atlas Estates, co stanowi około 13,79% ogólnej liczby głosów.

W dniu 21 marca 2022 r., w wyniku zakończenia Restrukturyzacji Grupy, Revaia pośrednio nabyła

(przejęła pośrednią kontrolę) łącznie 44.024.309 akcji w Atlas Estates, reprezentujących około 93,96%

w kapitale zakładowym, które dają 44.024.309 głosów w Atlas Estates, co stanowi ok. 93,96% ogólnej

liczby głosów. Przed restrukturyzacją Grupy Revaia nie posiadała bezpośrednio ani pośrednio żadnych

udziałów w Atlas Estates.

Revaia nie posiada instrumentów pochodnych związanych z akcjami Atlas Estates ani nie zawierała

żadnych umów dotyczących wykonywania prawa głosu z akcji Atlas Estates.”

Podstawa prawna: Art. 70 w związku z art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o

spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018.512 ze zmianami).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM