Biznes i finanse

HERKULES SA (12/2022) Zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy kredytowej

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała podpisany w dniu 25 marca 2022 roku aneks do Umowy o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym zawarty w dniu 26 września 2012 roku z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. („Umowa kredytowa”). O zawarciu Umowy kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 49/2012 z dnia 1 października 2012 roku.

Na mocy zawartego pomiędzy Emitentem a Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. aneksu, strony podtrzymały wysokość dostępnego limitu zadłużenia w kwocie 6,5 mln zł oraz uzgodniły wydłużenie okresu obowiązywania Umowy kredytowej o kolejny rok – termin spłaty kredytu ustalono na dzień 25 marca 2023 roku. Ponadto Bank obniżył limit średniomiesięcznych obrotów, które Emitent jest zobowiązany przeprowadzać przez rachunki w Banku z 6,5 mln zł do 5 mln zł.

Pozostałe istotne warunki Umowy kredytowej, w tym zabezpieczenia, nie uległy zmianie. Warunki kredytu nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu finansowania.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM