Biznes i finanse

CIECH SA Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Przychody netto ze sprzedaży 1 618 680,00 1 654 075,00 353 617,00 369 692,00
Zysk na działalności operacyjnej -37 589,00 64 082,00 -8 212,00 14 323,00
Zysk przed opodatkowaniem 77 430,00 177 890,00 16 915,00 39 759,00
Zysk netto za okres 133 206,00 155 287,00 29 100,00 34 707,00
Inne całkowite dochody netto 45 726,00 -24 725,00 9 989,00 -5 526,00
Całkowite dochody ogółem 178 932,00 130 562,00 39 089,00 29 181,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 39 141,00 66 310,00 8 551,00 14 821,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 289 353,00 -303 166,00 63 212,00 -67 759,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -126 523,00 327 809,00 -27 640,00 73 267,00
Przepływy pieniężne netto razem 201 971,00 90 953,00 44 123,00 20 329,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,53 2,95 0,55 0,66
Aktywa razem 4 612 557,00 4 357 634,00 1 002 861,00 944 274,00
Zobowiązania długoterminowe razem 1 991 470,00 40 973,00 432 985,00 8 879,00
Zobowiązania krótkoterminowe razem 1 006 486,00 2 722 893,00 218 830,00 590 035,00
Kapitał własny razem 1 614 601,00 1 593 768,00 351 046,00 345 360,00
Kapitał akcyjny 287 614,00 287 614,00 62 533,00 62 324,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM