Biznes i finanse

CIECH SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody netto ze sprzedaży 3 459 915,00 2 975 733,00 755 853,00 665 087,00
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 355 771,00 249 968,00 77 722,00 55 869,00
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 272 150,00 188 133,00 59 454,00 42 048,00
Zysk/(strata) netto za okres 291 637,00 128 030,00 63 711,00 28 615,00
Zysk/(strata) netto właścicieli jednostki dominującej 292 418,00 129 277,00 63 882,00 28 894,00
Zysk/(strata) netto udziałów niekontrolujących -781,00 -1 247,00 -171,00 -279,00
Inne całkowite dochody netto 145 885,00 13 702,00 31 870,00 3 062,00
Całkowite dochody ogółem 437 522,00 141 732,00 95 581,00 31 677,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 278 917,00 767 186,00 279 392,00 171 469,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -707 366,00 -833 999,00 -154 531,00 -186 402,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -221 542,00 211 697,00 -48 398,00 47 315,00
Przepływy pieniężne netto razem 350 009,00 144 884,00 76 463,00 32 382,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,55 2,45 1,21 0,55
Aktywa razem 7 145 820,00 5 915 543,00 1 553 642,00 1 281 864,00
Zobowiązania długoterminowe 2 542 124,00 401 146,00 552 708,00 86 926,00
Zobowiązania krótkoterminowe 2 206 765,00 3 395 859,00 479 794,00 735 863,00
Kapitał własny razem 2 396 931,00 2 118 538,00 521 140,00 459 075,00
Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej 2 400 707,00 2 120 615,00 521 961,00 459 525,00
Udziały niekontrolujące -3 776,00 -2 077,00 -821,00 -450,00
Kapitał akcyjny 287 614,00 287 614,00 62 533,00 62 324,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM