Biznes i finanse

NOVAVIS GROUP SA (10/2022) Korekta skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku zgodnie z zaleceniem UKNF

Zarząd spółki NOVAVIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”; „Spółka”) realizując obowiązek określony w 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r., w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentw papierw wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: „Rozporządzenie”) informuje, iż dokonuje korekty skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 zgodnie z zaleceniem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego („UKNF”; „KNF”).

W związku z wdrożeniem zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego (dalej jako „Komisja”), o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2021 z 8 kwietnia 2022 r., i które w szczególności polegało na eliminacji kwoty 1.629 tys. zł ujętej w ramach pozycji „należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe” skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 r., która była przedmiotem zastrzeżenia biegłego, Emitent nie jest w stanie szczegółowo wymienić pozycji korygowanych. W związku z powyższym Spółka wskazuje elementy skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021, które uległy zmianie:

1) dodano opis związany z zaleceniem wydanym przez KNF,

2) wybrane skonsolidowane dane finansowe,

3) śródroczny skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów,

4) śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej,

5) śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,

6) śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływw pieniężnych,

7) punkt 5.11 sprawozdania – Korekty wynikające z zastrzeżeń w opiniach za lata ubiegłe,

8) punkt 5.12 sprawozdania – Dane segmentowe,

9) punkt 5.14 sprawozdania – Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych,

10) punkt 5.15 sprawozdania – Informacje o instrumentach finansowych

Emitent jednocześnie opublikuje skorygowany skonsolidowany raport za III kwartał 2021.

W wyniku przeprowadzonych korekt zmianie uległy kluczowe wskaźniki ekonomiczne Grupy Kapitałowej, a w szczególności:

1) Aktywa po korekcie wynoszą 14.917 tys. zł (przed korektą 16.866 tys. zł);

2) Kapitał własny po korekcie wynosi 8.398 tys. zł (przed korektą 9.677 tys. zł);

3) Zysk netto po korekcie wynosi 1.206 tys. zł (przed korektą strata wynosiła 1.238 tys. zł).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM