Biznes i finanse

3R GAMES SA (8/2022) Zawarcie umowy objęcia akcji serii L w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

W nawiązaniu do uchwały Zarządu Spółki 3R Games S.A. („Spółka”) o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmianie statutu spółki oraz ubieganiu się o dopuszczenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym, przekazanej do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 7/2022 w dniu 23 marca 2022 r., Zarząd 3R Games informuje, że w dniu 13 kwietnia 2022 r. w związku z wyższą uchwałą i w wyniku realizacji jej postanowień Spółka zawarła z Dawidem Urbanem umowę objęcia akcji serii L.

Objęcie akcji nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych. Dawid Urban objął 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz cenie emisyjnej w wysokości 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy) każda, tj. o łącznej wartości emisyjnej 1.400.000 zł (jeden milion czterysta tysięcy złotych).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM