Biznes i finanse

M.W. TRADE SA (34/2022) Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd M.W. Trade SA (Spółka) informuje, że w dniu 13 kwietnia 2022 roku otrzymał wniosek od akcjonariusza Spółki – Beyondream Investments Limited (Akcjonariusz) w przedmiocie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Wniosek został zgłoszony na podstawie art. 400 § 1 KSH. Akcjonariusz reprezentuje łącznie więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariusz zawnioskował o zwołanie Walnego Zgromadzenia na dzień 9 maja 2022 r. z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Sporządzenie listy obecności.

4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5) Przyjęcie porządku obrad.

6) Powzięcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.

7) Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany statutu Spółki.

8) Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

9) Powzięcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.

10) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz wnosi o podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w załączonym brzmieniu, w tym w szczególności uchwały przewidującej zmianę Statutu Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowego brzmienia i nadanie mu nowej treści.

Treść projektów uchwał zaproponowana przez Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM