Nauka i technologie

Sajo Systems przechodzi na wsparcie Rimini Street dla swojego oprogramowania SAP S/4HANA, zapewniając sobie możliwość rozwijania innowacji IT

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)– Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosiła dzisiaj, że Sajo Systems, oddział koreańskiej Grupy Sajo, nawiązał współpracę z Rimini Street w zakresie zapewnienia nagradzanego wsparcia i usług konserwacji oprogramowania na wyższym poziomie dla swojego systemu SAP S/4 HANA. Dzięki współpracy z Rimini Street, spółka Sajo Systems będzie mogła ponownie skierować swoich pracowników IT i inwestycje na tworzenie rewolucyjnych projektów i inicjatyw cyfrowych, co zapewni jej niezbędne narzędzia do realizowania innowacji biznesowych.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20220412005279/en/ 

Nagradzane wsparcie, które pomaga klientom obrać optymalną ścieżkę rozwoju

Sajo Systems jest jednostką stowarzyszoną Sajo Group, dużej koreańskiej spółki z branży rybołówstwa, zajmującą się obsługą IT, logistyki i aktywów. Sajo Systems wykorzystuje własny spersonalizowany system SAP do obsługi dystrybucji i logistyki grupy, przy dodatkowym udziale szeregu zintegrowanych z nim innych rozwiązań biznesowych. Wyrażając potrzebę poprawy jakości otrzymywanych usług wsparcia przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów, spółka postanowiła poszukać rozwiązań i w toku kompleksowej analizy wybrała Rimini Street do zoptymalizowania swojej działalności IT w zakresie SAP oraz dalszej ewolucji i innowacji w obrębie istniejącego systemu.

„Rimini Street zapewnia spersonalizowane usługi wsparcia w oparciu o staranną analizę obecnego środowiska biznesowego i wymagań Sajo Systems, w tym potrzeby obniżenia kosztów z powodu przedłużającego się kryzysu COVID-19 i problemów obsługowych związanych z dotychczasowymi dostawcami” – powiedział Kim Sang-beom, dyrektor Działu Informacji Sajo Systems.

Sajo Systems spodziewa się szybszego rozwiązywania swoich zgłoszeń obsługowych dzięki nagradzanemu wsparciu Rimini Street i jej grupie nadzwyczajnych i sprawdzonych inżynierów, którzy osiągają średni wskaźnik satysfakcji klienta na poziomie 4,9 na 5,0.

W miarę, jak Rimini Street rozszerza swoją globalną ofertę usług na drodze ku osiągnięciu 1 mld USD rocznych przychodów do 2026 r., spółka pozwala takim klientom, jak Sajo Systems wstąpić na optymalną ścieżkę rozwoju, pomagając w optymalizacji, ewolucji i przekształcaniu ich środowiska technologicznego i systemów na potrzeby budowy i realizacji przyszłej działalności.

„Cieszę się, że Sajo Systems wykorzystuje Rimini Street jako swojego partnera w zakresie wsparcia planu rozwoju IT opartego na biznesie i wzmocnienia kluczowych motorów przyszłej konkurencyjności cyfrowej – powiedział Hyungwook Kevin Kim, wiceprezes grupy i dyrektor regionalny w Korei, Rimini Street. – Rimini Street pozwala takim spółkom, jak Sajo Systems i tysiącom innych z całego świata na przekierowanie swoich specjalistów, zasobów i innowacji w kierunku inicjatyw transformacji cyfrowej poprzez optymalizowanie, rozwijanie i przekształcanie systemów, które wpływają na uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej i rozwój.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russel 2000® , jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym, zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultra-responsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 4400 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu Twitter @riministreet i Facebook oraz na portalu LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. ilość i harmonogram wykupów, jeśli będą realizowane, w ramach naszego programu wykupu akcji oraz naszą zdolność do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu, wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z naszą działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z likwidacją LIBOR i przejściem na jakiekolwiek inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej, czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na naszą działalność oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na dalsze trwanie pandemii oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych obecnych lub przyszłych klientów, w tym akty terroryzmu i działania geopolityczne dotyczące danego regionu międzynarodowego, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; w tym w ramach naszego instrumentu kredytowego; nasza zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową i nasza zdolność do rozwiązywania wszelkich zidentyfikowanych istotnych problemów w zakresie naszej kontroli wewnętrznej; zmiany w przepisach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki naszych stanowisk podatkowych, lub niezdolność ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym oferty usług zarządzania aplikacjami (Application Management Services) oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; nasza zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street, wpływ trendów sezonowych na wyniki z działalności, w tym cykli przedłużenia umów dla usług wsparcia dostawcy oprogramowania i usług zarządzanych; nasza zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do naszych systemów informatycznych, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Rocznym Rimini Street złożonym na formularzu 10-K z dnia 2 marca 2022 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2022 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wersja źródłowa dostępna w portalu: https://www.businesswire.com/news/home/20220412005279/en/ 

Źródło: Rimini Street, Inc.

Kontakt:
Vikki Hansen
Rimini Street, Inc.
tel: +1 (708) 556-3185
e-mail: vhansen@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM