Biznes i finanse

ZE PAK SA (14/2022) Nabycie kolejnych spółek projektowych od rsted Wind Power A/S

ZE PAK S.A. („Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2021 z dnia 14 października 2021 roku dotyczącego zawarcia listu intencyjnego z rsted Wind Power A/S z siedzibą w Fredericia, Dania („ORS”) oraz raportu bieżącego nr 5/2022 z dnia 8 marca 2022 roku dotyczącego nabycia spółek projektowych oraz zawarcia umowy wspólników z ORS, że w dniu 13 kwietnia 2022 roku Spółka zawarła z ORS dodatkową umowę sprzedaży dotyczącą udziałów w kolejnych 5 spółkach projektowych, w wyniku której Spółka nabędzie od ORS 50% udziałów w kapitale zakładowym spółek: Orsted Polska OF SPV 6 sp. z o.o., Orsted Polska OF SPV 7 sp. z o.o., Orsted Polska OF SPV 8 sp. z o.o., Mawzorino Investments sp. z o.o. oraz Orsted Polska OF SPV 10 sp. z o.o. („Spółki Joint Venture”) z chwilą zaksięgowania ceny sprzedaży udziałów na rachunku bankowym ORS. Łączna cena za udziały w Spółkach Joint Venture wyniosła 170.000 EURO. Strony uzyskały zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu przez ORS i Spółkę pięciu wspólnych przedsiębiorców w dniu 7 kwietnia 2022 roku.

W dniu przejścia tytułu własności do 50% udziałów w Spółkach Joint Venture na Spółkę, Spółka oraz ORS zawrą Zmienioną Umowę Wspólników, która wprowadzi zmiany do Umowy Wspólników zawartej w dniu 8 marca 2021 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 5/2022 z dnia 8 marca 2022 roku w celu objęcia Spółek Joint Venture zasadami corporate covernance uzgodnionymi w Umowie Wspólników.

Strony planują wspólne złożenie wniosków o wydanie pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej dla projektów morskich farm wiatrowych w najbliższym postepowaniu rozstrzygającym, prowadzonym zgodnie z art. 27d i nast. ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM