Biznes i finanse

CD PROJEKT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 888 172,00 2 138 875,00 194 030,00 478 046,00
Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 250 234,00 491 364,00 54 666,00 109 822,00
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 232 903,00 1 157 077,00 50 880,00 258 611,00
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 219 108,00 1 164 949,00 47 866,00 260 370,00
Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu 208 908,00 1 150 148,00 45 638,00 257 062,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 967 825,00 711 708,00 211 431,00 159 069,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -613 795,00 -106 386,00 -134 090,00 -23 778,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -505 779,00 -91 393,00 -110 492,00 -20 426,00
Przepływy pieniężne netto razem -151 749,00 513 929,00 -33 151,00 114 865,00
Liczba akcji w tysiącach sztuk 100 718,00 96 461,00 100 718,00 96 461,00
Zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) 2,07 11,92 0,45 2,66
Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję (w PLN/EUR) 2,07 11,45 0,45 2,56
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 18,81 22,63 4,09 4,90
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 18,80 21,73 4,09 4,71
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,00 0,00 1,09 0,00
Stan na dzień
Aktywa razem 2 158 735,00 2 890 299,00 469 351,00 626 311,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych) 226 407,00 658 401,00 49 225,00 142 672,00
Zobowiązania długoterminowe 36 112,00 166 153,00 7 851,00 36 004,00
Zobowiązania krótkoterminowe 228 267,00 540 969,00 49 630,00 117 225,00
Kapitał własny 1 894 356,00 2 183 177,00 411 870,00 473 082,00
Kapitał zakładowy 100 739,00 100 655,00 21 903,00 21 811,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM