Biznes i finanse

CD PROJEKT SA Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 692 196,00 1 883 645,00 151 217,00 421 002,00
Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 111 002,00 338 760,00 24 249,00 75 714,00
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 265 323,00 1 128 943,00 57 962,00 252 323,00
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 254 234,00 1 138 836,00 55 540,00 254 534,00
Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu 240 113,00 1 128 056,00 52 455,00 252 125,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 039 282,00 595 080,00 227 041,00 133 003,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -611 597,00 -95 911,00 -133 609,00 -21 437,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -504 804,00 -90 441,00 -110 279,00 -20 214,00
Przepływy pieniężne netto razem -77 119,00 408 728,00 -16 847,00 91 352,00
Liczba akcji w tysiącach sztuk 100 718,00 96 461,00 100 718,00 96 461,00
Zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) 2,38 11,69 0,52 2,61
Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję (w PLN/EUR) 2,38 11,23 0,52 2,51
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 18,56 22,05 4,03 4,78
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 18,55 21,17 4,03 4,59
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,00 0,00 1,09 0,00
Stan na dzień
Aktywa razem 2 061 164,00 2 745 083,00 448 138,00 594 843,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych) 162 670,00 574 722,00 35 368,00 124 539,00
Zobowiązania długoterminowe 29 756,00 164 990,00 6 470,00 35 752,00
Zobowiązania krótkoterminowe 162 359,00 452 928,00 35 300,00 98 147,00
Kapitał własny 1 869 049,00 2 127 165,00 406 368,00 460 944,00
Kapitał zakładowy 100 739,00 100 655,00 21 903,00 21 811,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM