Biznes i finanse

MCI CAPITAL ASI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody z tytułu zarządzania 31 320,00 54 268,00 6 842,00 12 129,00
Zysk z działalności operacyjnej 358 265,00 180 323,00 78 267,00 40 303,00
Zysk przed opodatkowaniem 346 823,00 168 429,00 75 767,00 37 644,00
Zysk netto 465 790,00 134 353,00 101 756,00 30 028,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 78 679,00 31 107,00 17 188,00 6 953,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 858,00 -262,00 -406,00 -59,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -94 769,00 -422,00 -20 703,00 -94,00
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -17 948,00 30 423,00 -3 921,00 6 800,00
Aktywa razem 2 064 233,00 1 792 817,00 448 805,00 388 493,00
Zobowiązania długoterminowe 137 096,00 278 738,00 29 807,00 60 401,00
Zobowiązania krótkoterminowe 118 890,00 158 207,00 25 849,00 34 283,00
Kapitał własny 1 808 247,00 1 355 872,00 393 148,00 293 809,00
Kapitał podstawowy 51 432,00 49 954,00 11 182,00 10 825,00
Liczba akcji (w szt.) 51 432 385,00 49 953 650,00 51 432 385,00 49 953 560,00
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 50 296 718,00 49 122 059,00 50 296 718,00 49 122 059,00
Zysk na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł / EUR) 9,26 2,74 2,01 0,59
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 35,16 27,14 7,64 5,88

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM