Biznes i finanse

MCI CAPITAL ASI SA Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Zysk z działalności operacyjnej 361 325,00 174 315,00 78 935,00 38 960,00
Zysk przed opodatkowaniem 349 998,00 161 705,00 76 461,00 36 142,00
Zysk netto 465 813,00 130 849,00 101 761,00 29 245,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 75 983,00 12 730,00 16 599,00 2 845,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 966,00 -88,00 -429,00 -20,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -95 755,00 3 009,00 -20 919,00 673,00
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -21 738,00 15 651,00 -4 749,00 3 498,00
Aktywa razem 2 078 549,00 1 794 249,00 451 917,00 388 803,00
Zobowiązania długoterminowe 126 824,00 266 393,00 27 574,00 57 726,00
Zobowiązania krótkoterminowe 133 318,00 161 845,00 28 986,00 35 071,00
Kapitał własny 1 818 407,00 1 366 011,00 395 357,00 296 007,00
Kapitał podstawowy 51 432 51 432,00 49 954,00 11 182,00 10 825,00
Liczba akcji (w szt.) 51 432 385,00 49 953 560,00 51 432 385,00 49 953 560,00
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 50 296 718,00 49 122 059,00 50 296 718,00 49 122 059,00
Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł / EUR) 9,26 2,66 2,01 0,58
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 35,36 27,35 7,69 5,93

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM