Biznes i finanse

ZE PAK SA (15/2022) Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za 2021 rok zdarzeń jednorazowych oraz ich szacunkowym wpływie na wyniki finansowe

ZE PAK SA („Spółka”), w związku z zakończeniem prac nad testami na utratę wartości aktywów, zgodnie z wymogami MSR 36 i KSR nr 4, przekazuje do publicznej wiadomości informację o zidentyfikowaniu konieczności dokonania odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych, ich wpływie na wyniki finansowe oraz o innych zdarzeniach związanych ze zmianami w bazowym scenariuszu eksploatacji aktywów węglowych i ich wpływie na wyniki finansowe.

Największy wpływ na wyniki testów miała zmiana bazowego scenariusza okresu eksploatacji węglowych aktywów wydobywczych i wytwórczych. Dotychczasowy scenariusz zakładał eksploatację bloków węglowych 1, 2 i 5 w elektrowni Pątnów do 2024 roku, natomiast blok o mocy 474 MW (dawna Elektrownia Pątnów II) miał funkcjonować nie dłużej niż do 2030 roku. Obecnie jako bazowy przyjęto scenariusz pracy wszystkich bloków węglowych Grupy do końca 2024 roku, czyli do czasu, gdy aktywom tym przysługuje wsparcie w postaci mechanizmu rynku mocy. Spółka postrzega obecną sytuację rynkową w zakresie kształtowania się relacji cen energii i uprawnień do emisji CO2 jako wysoce zmienną i ryzykowną, dynamika tych zmian w ostatnim roku przybrała jeszcze na sile. Węglowa działalność wydobywcza i wytwórcza po 2024 roku będzie musiała się wiązać z podjęciem szeregu inwestycji m.in. umożliwiających dalszą eksploatację odkrywki Tomisławice oraz dostosowujących blok 474 MW do wymogów środowiskowych. Spółka widzi możliwość poniesienia takich inwestycji i wydłużenia pracy aktywów węglowych po 2024 roku jednak zdecydowanie uzależnia podjęcie takich działań od wprowadzenia mechanizmu wsparcia po 2024 roku, który zmniejszałby ryzyko działalności przewidzianych do wygaszenia aktywów wytwórczych Grupy. Z uwagi na fakt, iż obecnie taki mechanizm nie istnieje po 2024 roku, Spółka kierując się zasadą racjonalności oczekiwań skróciła przewidywany okres eksploatacji węglowych aktywów wydobywczych i wytwórczych. Jednocześnie Spółka nie wyklucza wydłużenia okresu eksploatacji aktywów węglowych w przypadku ustanowienia mechanizmu wsparcia po 2024 roku w satysfakcjonującym kształcie.

W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK SA za 2021 rok przeprowadzone testy na utratę wartości aktywów wykazały zasadność utworzenia odpisu z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych CGU Elektrownia Pątnów. W trakcie sporządzania sprawozdania finansowego zidentyfikowano również inne zdarzenia o jednorazowym charakterze, które były związane ze zmianą bazowego scenariusza eksploatacji aktywów węglowych. Do najważniejszych należy zaliczyć: pozostałe odpisy aktualizujące wartość środków trwałych i środków trwałych w budowie, odpisy aktualizujące wartość aktywa górniczego, odpisy aktualizujące wartość materiałów, zmiany wysokości rezerw na rekultywacje oraz korekty w zakresie odroczonego podatku dochodowego.

Wymienione wyżej zdarzenia spowodują obniżenie wyniku EBITDA Grupy o około 26 milionów złotych, a w zakresie skonsolidowanego wyniku netto obniżenie o około 550 milionów złotych.

W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego ZE PAK SA za 2021 rok, sporządzanego zgodnie z Ustawą o rachunkowości, przeprowadzone testy na utratę wartości aktywów wykazały zasadność utworzenia odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych CGU Elektrownia Pątnów. Do pozostałych zdarzeń o jednorazowym charakterze zidentyfikowanych w Spółce zaliczono: odpisy aktualizujące wartość materiałów, zmiany wysokości rezerw na rekultywacje oraz korekty w zakresie odroczonego podatku dochodowego.

Wymienione wyżej zdarzenia spowodują obniżenie wyniku EBITDA Spółki o około 33 miliony złotych, a w zakresie jednostkowego wyniku netto obniżenie o około 452 miliony złotych.

Jednocześnie, Spółka informuje, że wymienione w raporcie operacje mają charakter niepieniężny, księgowy i nie wpływają na sytuację płynnościową Spółki i Grupy.

Przewidywany szacunkowy skonsolidowany wynik Grupy na poziomie EBITDA za 2021 rok wyniesie 243 miliony złotych. W wyniku opisanych powyżej zdarzeń przewidywana szacunkowa skonsolidowana strata netto Grupy za 2021 rok wyniesie 309 milionów złotych.

Przewidywany szacunkowy jednostkowy wynik ZE PAK SA na poziomie EBITDA za 2021 rok wyniesie 169 milionów złotych. W wyniku opisanych powyżej zdarzeń przewidywana szacunkowa strata netto ZE PAK SA za 2021 rok wyniesie 302 miliony złotych.

Spółka zastrzega, że sprawozdania skonsolidowane i jednostkowe są w trakcie weryfikacji przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty mogą ulec zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM