Biznes i finanse

KOMPUTRONIK SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2022) Ostateczne wyniki głosowania nad układem Komputronik S.A. w restrukturyzacji i Komputronik Biznes Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Komputronik S.A. w restrukturyzacji [Emitent] otrzymał od ustanowionego przez sąd restrukturyzacyjny zarządcy Emitenta oraz spółki zależnej Komputronik Biznes Sp. z o.o. {Komputronik Biznes], spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie [Zarządca] informację o złożeniu w dniu 20 kwietnia 2022 roku w sądzie restrukturyzacyjnym informacji o wynikach głosowania nad układem Emitenta oraz układem Komputronik Biznes, zgodnie z wymogami przepisów art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne [p.r.]

W raporcie bieżącym 1/2022 przekazanym 12 stycznia 2022 roku, Emitent przekazał informację o trybie głosowania nad układem Emitenta oraz Komputronik Biznes, a w raporcie bieżącym 11/2022 przekazanym 29 marca 2022 roku Emitent przekazał informację dotyczącą częściowych wyników głosowania nad układem Emitenta i układem Komputronik Biznes przypominając jednocześnie, że głosowania dotyczą przyjęcia lub odrzucenia układu Emitenta wynikającego z propozycji układowych Emitenta, opublikowanych przez Emitenta w raporcie bieżącym 3/2022 w dniu 3 lutego 2022 roku [Propozycje Układowe Emitenta] oraz układu Komputronik Biznes wynikającego z propozycji układowych Komputronik Biznes, opublikowanych przez Emitenta w raporcie bieżącym 4/2022 w dniu 10 lutego 2022 roku [Propozycje Układowe Komputronik Biznes].

Według informacji złożonej w dniu 20 kwietnia 2022 przez Zarządcę ostateczne wyniki głosowania nad układem Emitenta i Komputronik Biznes były następujące:

1. odnośnie głosów oddanych w sprawie przyjęcia układu Emitenta:

– w głosowaniu nad układem Emitenta oddano 413 głosy ważne łącznie reprezentujące 284 043 720,29 zł, to jest 94,67% całości sumy wierzytelności, które uprawniały do głosowania, z czego za układem oddano głosy reprezentujące 225 654 576,32 zł, a przeciwko układowi głosy reprezentujące 58 389 143,97 zł. Zatem za układem głosowało 79,44% sumy głosujących wierzytelności; Emitent wskazuje, że w ramach głosów przeciw kwota 50 299 214,00 zł to głos złożony w imieniu Skarbu Państwa przez Naczelnika Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, druga największa wierzytelność na spisie wierzytelności Emitenta;

– liczba wierzycieli, którzy oddali głosy ważne w odniesieniu do układu Emitenta wyniosła 413 i stanowiła 53,50% liczby wszystkich wierzycieli uprawnionych do głosowania. Spośród tej liczby 378 wierzycieli oddało głosy za układem, a 35 wierzycieli głosy przeciwko układowi. Zatem liczba wierzycieli głosujących za układem stanowiła 91,53% liczby głosujących wierzycieli.

2. odnośnie głosów oddanych w sprawie przyjęcia układu Komputronik Biznes:

– w głosowaniu nad układem Komputronik Biznes oddano głosy łącznie reprezentujące 70 113 796,84 zł, to jest 98,64% całości sumy wierzytelności, które uprawniały do głosowania, z czego za układem oddano głosy reprezentujące 69 668 804,16 zł, a przeciwko układowi głosy reprezentujące 444 992,68 zł. Zatem za układem głosowało 99,37% sumy głosujących wierzytelności;

– liczba wierzycieli, którzy oddali głosy ważne w odniesieniu do układu Komputronik Biznes wyniosła 184 i stanowiła 47,79% liczby wszystkich wierzycieli uprawnionych do głosowania. Spośród tej liczby 171 wierzycieli oddało głosy za układem, a 13 wierzycieli głosy przeciwko układowi. Zatem liczba wierzycieli głosujących za układem stanowiła 92,93% liczby głosujących wierzycieli.

W informacji przekazanej do sądu restrukturyzacyjnego Zarządca odniósł wyniki głosowań nad układami Emitenta i Komputronik Biznes do m.in. następujących przepisów:

– przepisu art. 113 ust. 1 p.r, stwierdzającego, że można zawrzeć układ, jeżeli w zgromadzeniu wierzycieli uczestniczy co najmniej jedna piąta wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem,

– przepisu art. 119 ust. 3 p.r. stwierdzającego, że układ zostaje przyjęty, chociażby nie uzyskał wymaganej większości w niektórych z grup wierzycieli, jeżeli wierzyciele mający łącznie dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom głosowali za przyjęciem układu, a wierzyciele z grupy lub grup, które wypowiedziały się przeciw przyjęciu układu, zostaną zaspokojeni na podstawie układu w stopniu nie mniej korzystnym niż w przypadku przeprowadzenia postępowania upadłościowego.

Zarządca w informacji przekazanej do sądu restrukturyzacyjnego wskazał, że w związku z powyższym na podstawie ostatecznych wyników głosowania, można przyjąć, że głosowania zarówno nad układem Emitenta jak i nad układem Komputronik Biznes są ważne, a liczby głosów i sumy wierzytelności głosujących za układem oznaczają, że zarówno układ Emitenta jak i układ Komputronik Biznes zostanie przyjęty.

Emitent informuje, że zgodnie z przepisami art. 164 i art. 165 p.r. układ przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli podlega zatwierdzeniu przez sąd na rozprawie wyznaczonej nie wcześniej niż w tydzień po zakończeniu głosowania nad układem. Na postanowienie o zatwierdzeniu układu przysługuje zażalenie, które można wnosić w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu. Po oddaleniu zażaleń, a w przypadku ich braku, po upływie terminu do ich wniesienia, układ staje się prawomocny i postępowanie restrukturyzacyjne jest zakończone, a dłużnik jest zobowiązany do realizacji postanowień układu.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM