Biznes i finanse

BUDIMEX SA (21/2022) Projekty uchwał ZWZ Budimex SA zwołanego na dzień 19 maja 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu nr 20/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA, Zarząd Budimeksu SA przekazuje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień 19 maja br.:

projekt

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2022 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana ………………………………. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2022 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.. Pani/Pan …………………………,

2.Pani/Pan ………………………….

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2022 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2021, sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2021 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2021.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

10.1 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2021,

10.2 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2021,

10.3 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2021,

10.4 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,

10.5 rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2021,

10.6 podziału zysku za 2021 rok,

10.7 udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku,

10.8 zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Budimex S.A., które miało miejsce w dniu 23 września 2021 roku poprzez dokooptowanie w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki nowego członka Rady – Pana Mario Mostoles Nieto w związku z rezygnacją Pana Javiera Galindo Hernandez,

10.9 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Budimex S.A. za 2021 rok,

10.10 zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,

10.11 udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku,

10.12 powołania Rady Nadzorczej Budimex S.A. jedenastej kadencji.

10.13 przyjęcia polityki różnorodności Rady Nadzorczej Budimex S.A.,

10.14 przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021,

11.Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 417

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2022 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2021

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. a) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2021.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2021 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu 25 marca 2022 roku w raporcie rocznym za 2021 rok oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

projekt

Uchwała Nr 418

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2022 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2021

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 49b ust. 1 i 9 ustawy o rachunkowości oraz § 13 lit. a) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2021.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2021 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu 25 marca 2022 roku w raporcie rocznym za 2021 rok oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

projekt

Uchwała Nr 419

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2022 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2021

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2b i 2c ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2021.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2021 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu 25 marca 2022 roku w raporcie rocznym za 2021 rok oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

projekt

Uchwała Nr 420

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2022 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 5.988.308 tysięcy złotych (pięć miliardów dziewięćset osiemdziesiąt osiem milionów trzysta osiem tysięcy złotych),

2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 979.633 tysiące złotych (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące złotych),

3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 984.552 tysięcy złotych (dziewięćset osiemdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),

4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 177.802 tysiące złotych (sto siedemdziesiąt siedem milionów osiemset dwa tysiące złotych),

5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 714.093 tysiące złotych (siedemset czternaście milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe Budimex SA za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki – Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu 25 marca 2022 roku w raporcie rocznym za 2021 rok oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

projekt

Uchwała Nr 421

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2022 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 6.863.318 tysięcy złotych (sześć miliardów osiemset sześćdziesiąt trzy miliony trzysta osiemnaście tysięcy złotych),

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 986.454 tysiące złotych (dziewięćset osiemdziesiąt sześć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),

3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 991.490 tysięcy złotych (dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),

4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 173.736 tysięcy złotych (sto siedemdziesiąt trzy miliony siedemset trzydzieści sześć tysięcy złotych),

5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 604.109 tysięcy złotych (sześćset cztery miliony sto dziewięć tysięcy złotych),

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu 25 marca 2022 roku w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2021 rok oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

projekt

Uchwała Nr 422

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2022 roku

w sprawie: podziału zysku za 2021 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zysk netto za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w kwocie 979.589.860,26 złotych (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych i dwadzieścia sześć groszy) postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 38,37 złotych (słownie: trzydzieści osiem złotych trzydzieści siedem groszy) brutto na jedną akcję. Pozostałą część zysku w kwocie 43.449,39 złotych (słownie: czterdzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści dziewięć złotych i trzydzieści dziewięć groszy) postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy. W związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 3 września 2021 roku o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej za rok 2021 w łącznej wysokości 380.398.460,20 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy), tj. 14,90 zł (słownie: czternaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy) brutto na jedną akcję, na mocy której wypłata zaliczki na poczet dywidendy nastąpiła w dniu 18 października 2021 roku, na podstawie niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi wypłata pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 599.191.400,06 złotych (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych i sześć groszy), gdzie na jedną akcję przypadnie do wypłaty 23,47 złotych (słownie: dwadzieścia trzy złote i czterdzieści siedem groszy) brutto.

§ 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do pozostałej części dywidendy za 2021 rok ustala się na dzień 31 maja 2022 roku.

2. Termin wypłaty pozostałej części dywidendy ustala się na dzień 14 czerwca 2022 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 423

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2021 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Prezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 19 maja 2021 roku (data rezygnacji z pełnionej funkcji).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 424

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2021 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Prezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, przy czym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 19 maja 2021 roku absolutorium obejmuje pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 425

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2021 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 426

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Cezaremu Mączka absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2021 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Cezaremu Mączka absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 427

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2021 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 428

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi Pielechowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2021 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi Pielechowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 23 września 2021 roku (data powołania w skład Zarządu) do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 429

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Budimex S.A., które miało miejsce w dniu 23 września 2021 roku poprzez dokooptowanie w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki nowego członka Rady – Pana Mario Mostoles Nieto w związku z rezygnacją Pana Javiera Galindo Hernandez

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. W związku ze złożeniem przez Pana Javiera Galindo Hernandez rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Budimex S.A. oraz uzupełnieniem składu Rady Nadzorczej dziesiątej kadencji, dokonanym przez Radę uchwałą Nr 351 z dnia 23 września 2021 roku, zatwierdza się dokooptowanie przez Radę Nadzorczą do jej składu Pana Mario Mostoles Nieto.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 430

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2022 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2021

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2021 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2021.

projekt

Uchwała Nr 431

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2022 roku

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki wraz z oceną biegłego rewidenta

projekt

Uchwała Nr 432

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Pani Danucie Dąbrowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ Udziela się Pani Danucie Dąbrowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 433

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Słomce-Gołębiowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Pani Agnieszce Słomce-Gołębiowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 20 maja 2021 roku (data rezygnacji z pełnionej funkcji).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 434

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 435

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Juan Ignacio Gaston Najarro – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Juan Ignacio Gaston Najarro – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 436

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Javierowi Galindo Hernandez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Javierowi Galindo Hernandez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 21 września 2021 roku (data rezygnacji z pełnionej funkcji).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 437

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 438

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 439

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Dedo – Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Januszowi Dedo – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 440

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti – Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 17 maja 2021 roku (data rezygnacji z pełnionej funkcji).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 441

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Kucharskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Arturowi Kucharskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 442

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi – Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 20 maja 2021 roku (data powołania do składu Rady) do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 443

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Ignacio Aitor Garcia Bilbao – Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Ignacio Aitor Garcia Bilbao – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 20 maja 2021 roku (data powołania do składu Rady) do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 444

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mario Mostoles Nieto – Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Mario Mostoles Nieto – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 23 września 2021 roku (data powołania do składu Rady) do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr ……. – ……

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. jedenastej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziesiątej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią/Pana ……………………………………….. do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A. jedenastej wspólnej trzyletniej kadencji, obejmującej lata 2022, 2023 i 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr ……

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2022 roku

w sprawie: przyjęcia polityki różnorodności Rady Nadzorczej Budimex S.A.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę Różnorodności Rady Nadzorczej Spółki Budimex S.A. o treści stanowiącej Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Polityka Różnorodności Rady Nadzorczej Spółki Budimex S.A.

projekt

Uchwała Nr ……

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2022 roku

w sprawie: przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” w Spółce Budimex S.A. wprowadzonych Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. przyjmuje do stosowania w Spółce zasady ładu korporacyjnego zawarte w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” („DPSN 2021”):

1. za wyjątkiem:

1.1. zapewnienia udziału mniejszości w danym organie Spółki na poziomie nie niższym niż 30 % (zasada 2.1. oraz zasada 2.2. z rozdziału 2. Zarząd i Rada Nadzorcza DPSN 2021),

1.2. umożliwienia akcjonariuszom przez Spółkę udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne) (zasada 4.1. z rozdziału 4. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami DPSN 2021),

2. i z zastrzeżeniem, iż odnośnie zasad 1.3.1., 1.3.2., 1.4., 1.4.1. (w zakresie strategii biznesowej Spółki), oraz zasad 3.4., 3.5., 3.7. z rozdziału 3. Systemy i funkcje wewnętrze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. rekomenduje organom Spółki kontynuowanie działań zmierzających do stosowania ww. zasad.

§ 2

Załącznik do niniejszej uchwały stanowią Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki – 1 szt.

Zał. nr 1 – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 („DPSN 2021”).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM