Biznes i finanse

MEDICALGORITHMICS SA (21/2022) Informacja o dokonaniu odpisów. Aktualizacja informacji na temat bieżącej sytuacji i planów Grupy. Information on write-offs. Update on the Group’s current situation and plans

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2022, Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że po przeprowadzeniu testów na trwałą utratę wartości aktywów, przy wsparciu Rady Nadzorczej Spółki i po spotkaniu z przedstawicielami audytora dokonującego badania sprawozdań finansowych za rok 2021, podjął decyzję o dokonaniu odpisów skutkujących zmniejszeniem kapitałów własnych Spółki o kwotę wyszczególnioną w załączonych tabelach. Jednocześnie Zarząd podaje wpływ odpisów na główne pozycje aktywów i pasywów oraz ich wartości.

Zgodnie z MSR (w tym MSR 36, MSSF 9), Grupa jest zobowiązana do oceny na każdy dzień bilansowy, czy nastąpiły przesłanki wskazujące, czy mogła nastąpić utrata wartości któregokolwiek ze składników aktywów. Jednocześnie standard nakłada obowiązek do przeprowadzenia corocznie testu sprawdzającego, czy nastąpiła utrata wartości składnika firmy oraz wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania.

W ocenie Zarządu Spółki aktywa Medi-Lynx, w tym nabyta baza klientów AMI/Spectocor, stanowią najmniejszy możliwy do określenia zespół aktywów generujący wpływy pieniężne, w znacznym stopniu niezależne od wpływów pieniężnych pochodzących z innych aktywów lub grup aktywów i w związku z tym są jednym ośrodkiem wypracowującym środki pieniężne. Wartość firmy powstała w wyniku nabycia Medi-Lynx jest alokowana do tego zidentyfikowanego ośrodka.

Natomiast aktywa Spółki związane z działalnością IP i R_D (przede wszystkim wartości niematerialne w postaci kosztów zakończonych prac rozwojowych, prac rozwojowych w realizacji, rzeczowe aktywa trwałe) oraz z działalnością na rynku globalnym, usługami na rzecz Medi-Lynx oraz działalnością produkcyjną stanowią drugi ośrodek wypracowujący środki pieniężne, który podlega ocenie pod kątem utraty wartości.

W związku z powyższym Grupa zidentyfikowała dwa ośrodki wypracowującego środki pieniężne (CGU):

1)Spółkę Medi-Lynx wraz z zaalokowaną wartością firmy rozpoznanej w wyniku nabycia tej spółki (CGU Medi-Lynx),

2)działalności realizowaną w Medicalgorithmics S.A., czyli utrzymanie i rozwój technologii software oraz produkcja urządzeń Pocket ECG, wraz z usługami świadczonymi na rzecz Medi-Lynx w USA i na rynku globalnym (poza USA) (CGU MDG S.A.).

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Zarząd Spółki zidentyfikował przesłanki utraty wartości grup aktywów w ramach obydwu ośrodków wypracowujących środki pieniężne.

Spółka wskazuje, że zarówno skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki („Grupa”), jak również jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, jest przedmiotem weryfikacji przez niezależnego biegłego rewidenta w ramach procesu badania sprawozdań finansowych za rok 2021, w konsekwencji nie można wykluczyć możliwości zmiany wskazanych kwot. W przypadku istotnych zmian kwoty odpisu Spółka będzie informowała odrębnymi raportami bieżącymi.

Jednocześnie Zarząd informuje, że dokonał weryfikacji założeń dotyczących koniecznych potrzeb gotówkowych na kontynuację bieżącej strategii rozwoju w 2022 r. Uwzględniając obecne założenia potrzeby gotówkowe Grupy mieszczą się w przedziale 4 – 6 mln USD. Przy konserwatywnych założeniach Zarządu obecny stan gotówki wskazuje na konieczność pozyskania dodatkowego finansowania w horyzoncie około dwóch miesięcy, w postaci finansowania dłużnego lub jako wynik sprzedaży części aktywów.

Grupa kontynuuje poszukiwanie finansowania dłużnego lub alternatywnie możliwości pozyskania inwestora dla Grupy lub sprzedaży Medi-Lynx lub istotnych aktywów Grupy. Na dzień niniejszego raportu Grupa nie dysponuje szczegółami warunków ewentualnych transakcji. Grupa rozmawia obecnie z kilkoma podmiotami, jednak nie są to rozmowy dotyczące warunków transakcji – prowadzone są analizy możliwości strukturyzacji transakcji i przedmiotu transakcji. Grupa nie pozyskała ofert nabycia aktywów Grupy ani finansowania. Nie podpisano wiążących lub niewiążących dokumentów dotyczących transakcji. W celu umożliwienia przeprowadzenia ewentualnej transakcji, na wypadek gdyby wiązałoby się to z koniecznością przeprowadzenia jej w napiętym harmonogramie, a transakcja okazałaby się uzasadniona w świetle komunikowanych przez Spółkę planów i strategii związanych z aktualną sytuacją operacyjną i finansową Grupy, Zarząd zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 maja 2022 r.

Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2021 znajdują się w tabelach załączonych do raportu. Opisane w tabelach zdarzenia są zdarzeniami

o charakterze niegotówkowym.

ENGLISH VERSION

In reference to current report no. 6/2022, the Management Board of Medicalgorithmics S.A. („Company”) informs that, having tested the assets for impairment, with the support of the Company’s Supervisory Board and after a meeting with representatives of the auditor performing the audit of the financial statements for the year 2021, it decided to make write-downs resulting in a decrease of the Company’s equity by the amount detailed in the attached tables. At the same time, the Management Board provides the impact of write-offs on the main items of assets and liabilities and their values.

In accordance with IAS (including IAS 36, IFRS 9), the Group is required to assess at each balance sheet date whether there are any group of assets, indicating whether any of the assets may be impaired. At the same time, the standard imposes an obligation to carry out an annual test checking whether the goodwill and intangible assets with an indefinite life have been impaired.

In the opinion of the Management Board of the Company, the assets of Medi-Lynx, including the acquired AMI/Spectocor customer base, constitute the smallest identifiable group of assets generating cash inflows, largely independent of cash inflows from other assets or groups of assets, and therefore constitute one a cash-generating unit. Goodwill arising from the acquisition of Medi-Lynx is allocated to this identified unit.

However, the Company’s assets related to the IP and R_D activities (mainly intangible assets in the form of costs of completed development works, development works in progress, tangible fixed assets) and activities on the global market along with services provided to Medi-Lynx and production activities constitute the second cash-generating unit, which is assessed under in terms of impairment.

Accordingly, the Group has identified two cash generating units (CGUs):

1) company Medi-Lynx with allocated goodwill recognized as a result of the acquisition of this company (CGU Medi-Lynx),

2) activities carried out at Medicalgorithmics S.A., i.e., the maintenance and development of software technology and the production of Pocket ECG devices, along with services provided to Medi-Lynx in the USA and on the global market (outside the US) (CGU MDG S.A.

As of December 31, 2021, the Management Board of the Company identified impairment of groups of assets in both cash-generating units.

The Company indicates that both the consolidated financial statements of the Company’s capital group (the „Group”), as well as the Company’s separate financial statements, are subject to verification by an independent statutory auditor as part of the process of auditing financial statements for 2021, and consequently, the possibility of a change in the scope of the indicated amounts. In the event of significant changes in the amount of the write-offs, the Company will inform in separate current reports.

At the same time, the Management Board informs that it has verified the assumptions regarding the necessary cash needs for the continuation of the current development strategy in 2022. Taking into account the current assumptions, the Group’s cash needs are in the range of USD 4 – 6 million. Under the conservative assumptions of the Management Board, the current cash balance makes it necessary to gain the additional financing within approximately two months, in a form of debt or selling some of the assets.

The Group continues to seek debt financing or alternatively the opportunity to raise an investor for the Group or to sell Medi-Lynx or significant assets of the Group. As of the date of this report, the Group does not have details of the terms of any potential transactions. The Group is currently in discussions with several entities; however, these are not discussions regarding the terms of the transaction – only analyses of the possibility of structuring the transaction and the subject matter of the transaction are being conducted. The Group has not obtained any offers for the acquisition of Group assets or financing. No binding or non-binding documents regarding the transaction have been signed. In order to enable the potential transaction to proceed, in the event that it involves a tight timetable and the transaction proves to be justified in light of the Company’s announced plans and strategies in relation to the Group’s current operational and financial situation, the Management Board has convened an Extraordinary General Meeting of the Company for May 10, 2022.

Data related to the consolidated financial statements of the Issuer’s Group and the separate financial statements of the Issuer as at and for the year ended 31 December 2021 can be found in the tables attached to the report. The events described in the tables are events of a non-cash nature.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM