Biznes i finanse

BANK MILLENNIUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze 1 059 315 654 932 227 947 143 245
Przychody z tytułu opłat i prowizji 267 907 245 994 57 649 53 803
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym 9 431 -245 030 2 029 -53 592
Wynik finansowy po opodatkowaniu -122 340 -311 338 -26 326 -68 095
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy -499 571 -403 640 -107 499 -88 283
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 293 351 5 356 495 1 354 224 1 171 561
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -366 466 -1 798 798 -78 857 -393 429
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -66 978 -67 651 -14 413 -14 796
Przepływy pieniężne netto, razem 5 859 907 3 490 046 1 260 954 763 335
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,10 -0,26 -0,02 -0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -0,10 -0,26 -0,02 -0,06
Aktywa razem 109 755 965 103 913 908 23 590 750 22 592 927
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych 646 646 539 408 138 989 117 278
Zobowiązania wobec klientów 97 304 820 91 447 515 20 914 523 19 882 488
Kapitał własny 6 197 675 6 697 246 1 332 117 1 456 113
Kapitał zakładowy 1 213 117 1 213 117 260 745 263 755
Liczba akcji (w szt.) 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 5,11 5,52 1,10 1,20
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 5,11 5,52 1,10 1,20
Współczynnik wypłacalności 15,98% 17,06% 15,98% 17,06%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM