Biznes i finanse

PAMAPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 778 396,00 686 349,00 170 048,00 153 402,00
Zysk z działalności operacyjnej 22 618,00 18 830,00 4 941,00 4 209,00
Zysk brutto 15 051,00 10 976,00 3 288,00 2 453,00
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 12 313,00 9 327,00 2 690,00 2 085,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 135,00 6 297,00 5 054,00 1 407,00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -40 671,00 -8 074,00 -8 885,00 -1 805,00
Przepływy pieniężne z działalaności finansowej 13 009,00 -2 695,00 2 842,00 -602,00
Przepływy pieniężne netto razem -4 527,00 -4 472,00 -989,00 -1 000,00
Aktywa razem 470 218,00 370 658,00 102 235,00 80 319,00
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 72 075,00 50 658,00 15 671,00 10 977,00
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 281 515,00 214 892,00 61 207,00 46 566,00
Kapitał własny przyp. akcjonariuszom jednostki dominującej 115 846,00 104 519,00 25 187,00 22 649,00
Kapitał zakładowy 34 750,00 34 750,00 7 555,00 7 530,00
Liczba akcji (w szt.) 34 750 050,00 34 750 050,00 34 750 050,00 34 750 050,00
Średnioważona liczba akcji (w szt.) 34 750 050,00 34 750 050,00 34 750 050,00 34 750 050,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,35 0,27 0,08 0,06
Wartość księgowa na 1 akcję zwykłą (w zł/EURO) 3,33 3,01 0,72 0,65

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM