Biznes i finanse

SERINUS ENERGY PLC (13/2022) Wyznaczenie Autoryzowanego Doradcy (Nominated Adviser)

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej […], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc („Serinus” lub „Spółka”) notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja, że firma Shore Capital and Corporate Limited („Shore Capital”) została wyznaczona do pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy (ang. Nominated Adviser) ze skutkiem natychmiastowym. Firmy Shore Capital Stockbrokers Limited oraz Arden Partners Plc nadal będą pełniły funkcję Wspólnego Maklera (zob. raport bieżący 34/2020 i 28/2019 odpowiednio).

W związku z komunikatami firmy Arden Partners Plc z dnia 11 i 14 kwietnia 2022 r., dotyczącymi utraty przez nią statusu Autoryzowanego Doradcy w wyniku zakończenia rekomendowanego przejęcia tej firmy (ang. recommended takeover), Serinus wyznaczył firmę Shore Capital na swojego Autoryzowanego Doradcę. Zważywszy na termin realizacji rekomendowanego przejęcia firmy Arden Partners Plc, giełda AIM w Londynie zgodziła się, aby firma Shore Capital przeprowadziła i zakończyła pełny proces due diligence do godz. 17:00 dnia 27 lipca 2022 r., z zastrzeżeniem wcześniejszego przeprowadzenia wstępnego procesu due diligence.

Nie można udzielić gwarancji co do wyników pełnego procesu due diligence, a także ich wpływu na decyzję firmy Shore Capital w kontekście kontynuowania przez nią pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy. W związku z powyższym, w takich okolicznościach istnieje ryzyko, że jeżeli w wyniku przeprowadzenia pełnego procesu due dilligence firma Shore Capital nie będzie kontynuować pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy, a Serinus nie znajdzie innego autoryzowanego doradcy, wówczas obrót papierami wartościowymi Spółki notowanymi na giełdzie AIM w Londynie może zostać zawieszony, zgodnie z Zasadą 1 Regulaminu AIM. Jeżeli w ciągu jednego miesiąca od daty zawieszenia Spółka nadal nie wyznaczyłaby nowego autoryzowanego doradcy, dopuszczenie jej papierów wartościowych do obrotu na giełdzie AIM zostanie anulowane.

Firma Shore Capital nadal będzie podlegać wszystkim bieżącym obowiązkom Autoryzowanego Doradcy zgodnie z Zasadami Regulaminu AIM dotyczącymi autoryzowanych doradców, niezależnie od faktu, że czas przewidziany dla Shore Capital na realizację pełnego procesu due dilligence został przedłużony.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM