Biznes i finanse

BEST SA (23/2022) Zakończenie i rozliczenie oferty skupu akcji własnych

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 36/2021 z 26 listopada 2021 r., 18/2022 z 12 kwietnia 2022 r. oraz 22/2022 z 27 kwietnia 2022 r. Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji zaoferowanych w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Emitenta ogłoszone w dniu 12 kwietnia 2022 r. („Zaproszenie”), nastąpiło przeniesienie własności i rozliczenie nabycia przez Spółkę 357.000 sztuk akcji własnych. Skup akcji został przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 26 listopada 2021 r. w przedmiocie (i) wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, (ii) wskazania kwot przeznaczonych na realizację nabycia akcji własnych Spółki, (iii) określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę, (iv) upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności dotyczących nabycia akcji własnych. Przeniesienie własności akcji pomiędzy akcjonariuszami a Spółką nastąpiło poza rynkiem regulowanym za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. W związku ze skupem akcji własnych prowadzonym przez Spółkę w ramach Zaproszenia, Spółka nabyła łącznie 357.000 sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie 28,00 PLN za jedną akcję i łącznej cenie 9.996.000 zł. W odpowiedzi na Zaproszenie zostały prawidłowo złożone oferty sprzedaży obejmujące łącznie 1.485.572 sztuki akcji własnych. Wobec powyższego stopa redukcji wynosiła 75,97%. Nabyte akcje własne stanowią 1,55% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed zakończeniem skupu akcji w ramach Zaproszenia Spółka posiadała 500.000 sztuk akcji własnych, stanowiących 2,17% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,68% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po zakończeniu skupu akcji w ramach Zaproszenia Spółka posiada 857.000 sztuka akcji własnych, stanowiących 3,72% kapitału zakładowego Spółki oraz 2,88% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM