Biznes i finanse

BORYSZEW SA (14/2022) Decyzja Zarządu w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. o wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 29 kwietnia 2022 roku podjął uchwałę w sprawie skierowania do najbliższego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. wniosku w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 0,92 złotego na jedną akcję uprawioną do dywidendy, to jest w łącznej wysokości 188.788.600,00 złotych, z kapitału zapasowego Spółki, który zgodnie z postanowieniami art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczony do podziału.

Jednocześnie Zarząd wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Spółki o wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 3 czerwca 2022 roku oraz dnia wypłaty dywidendy na dzień 10 czerwca 2022 roku.

Wobec powyższego Zarząd Emitenta zamierza wystąpić o wymagane, zgodnie z warunkami niektórych umów kredytowych, zgody banków finansujących na wypłatę dywidendy. Spółka posiada środki finansowe pozwalające na wypłatę dywidendy, w szczególności pochodzące ze zbycia w 2021 roku aktywów finansowych (w tym udziałów w spółkach zależnych Elana – PET Spółka z o.o., FŁT Polska Spółka z o.o.), zbycia posiadanego pakietu akcji Granges AB oraz aktywów spółki Hutmen Spółka z o.o.

Jedocześnie Emitent informuje, że zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw. Akcje własne Spółki nie są objęte wypłatą dywidendy. Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego Spółka posiada 34.795.000 akcji własnych.

Rada Nadzorcza Boryszew S.A. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki dotyczący rekomendowanej wypłaty dywidendy.

Ostateczną decyzję w sprawie wypłaty dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Boryszew S.A..

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM