Biznes i finanse

CAPITEA SA (15/2022) Powołanie Członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję oraz rezygnacja z ubiegania się o powołanie na kolejną kadencję

Zarząd Capitea S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, o podjęciu przez Radę Nadzorczą Emitenta w dniu 24 czerwca 2022 r. uchwał powołujących członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 29 czerwca 2022 r.

Zgodnie z ww. uchwałami Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Emitenta:

– p. Radosława Barczyńskiego powierzając jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu,

– P. Paulinę Pietkiewicz powierzając jednocześnie funkcję Członka Zarządu.

Opis wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Radosława Barczyńskiego został przekazany w raporcie bieżącym nr 50/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. Opis wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pani Pauliny Pietkiewicz został przekazany w raporcie bieżącym nr 29/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Powołani członkowie zarządu Emitenta nie wykonują działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółek cywilnych, osobowych, ani też jako członek organów spółek kapitałowych lub innych, konkurencyjnych osób prawnych. Nie figurują też w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jednocześnie Emitent informuje o powzięciu informacji o otrzymaniu w dniu 24 czerwca 2022 r. rezygnacji Wiceprezesa Zarządu Emitenta – p. Tomasza Stramy z ubiegania się o powołanie do następnej kadencji Zarządu Emitenta, rozpoczynającej się w dniu 29 czerwca 2022 r. Jako przyczynę rezygnacji p. Tomasz Strama wskazał zmiany organizacyjne w grupie kapitałowej Emitenta polegające na zakończeniu prowadzenia przez Emitenta działalności operacyjnej, tj. zarządzania portfelami wierzytelności funduszy własnych Emitenta, co jest rezultatem przejęcia tej funkcji przez spółkę zależną Emitenta (Asseta S.A.), w której p. Tomasz Strama pełni funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za działalność operacyjną.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 w zw. z § 9 i § 10 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM