Biznes i finanse

FASING SA (13/2022) Umowa z KUKE S.A.

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 4 maja 2022 roku Spółka (Eksporter) podpisała umowę generalną o udzielanie gwarantowanych przez Skarb Państwa płatniczych gwarancji ubezpieczeniowych z KUKE S.A. z siedzibą w Warszawie. Na podstawie niniejszej Umowy KUKE S.A. zobowiązuje się do udzielania następujących płatniczych gwarancji ubezpieczeniowych:

1) gwarancji spłaty krótkoterminowego kredytu finansującego działalność bieżącą Eksportera lub jego działalność eksportową;

2) gwarancji spłaty zobowiązań związanych z dostawami do produkcji, w tym do produkcji przeznaczonej na eksport;

3) gwarancji spłaty zobowiązań na finansowanie łańcucha dostaw, w tym w związku z produkcją przeznaczoną na eksport.

Gwarancje są udzielane na zabezpieczenie zobowiązań Eksportera wobec Beneficjentów gwarancji, których termin spłaty nie przekracza 719 dni od daty powstania tych zobowiązań.

Na podstawie niniejszej Umowy wysokość limitu odnawialnego zostaje ustalona w kwocie 70.000.000,00 PLN (siedemdziesiąt milionów) z terminem obowiązywania do 05.04.2023r., a maksymalna kwota pojedynczej Gwarancji nie może przekroczyć kwoty limitu. Limit określony w zdaniu poprzednim oznacza maksymalną kwotę jednocześnie obowiązujących Gwarancji i ma charakter odnawialny, co oznacza, że w miejsce wygasłych Gwarancji mogą zostać udzielone kolejne. Gwarancja jest udzielana na czas określony, przy czym maksymalny termin spłaty zobowiązania w ramach tej Gwarancji wydanej w ramach niniejszej Umowy nie może przekroczyć 719 dni.

Kwota Gwarancji wynosić ma nie więcej niż 80% kwoty zobowiązania Eksportera albo kwoty zobowiązania banku lub zakładu ubezpieczeń w całym okresie istnienia tego zobowiązania.

Celem zabezpieczenia wszelkich roszczeń KUKE S.A. wobec Eksportera wynikających lub związanych z niniejszą Umową i z wydanymi Gwarancjami, Eksporter ustanowi na rzecz KUKE S.A. następujące zabezpieczenia:

1) wystawi 5 weksli własnych in blanco wraz z 5 deklaracjami wekslowymi;

2) podda się egzekucji do kwoty 84.000.000,00 PLN składając oświadczenie woli w formie aktu notarialnego, o którym mowa w art. 777 par 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego;

3) wskazany w akcie notarialnym, o którym mowa w pkt 2), termin, do którego KUKE S.A. może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności, Strony ustalają na 31.12.2026r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM