Biznes i finanse

BORYSZEW SA (21/2022) Polityka dywidendowa Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 9 maja 2022 roku Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej Spółki.

Zgodnie z przyjętą polityką Zarząd zamierza przedkładać Walnemu Zgromadzeniu propozycję wypłaty dywidendy w wysokości od 30% do 70% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Emitenta, pod warunkiem, że relacja długu netto dla Grupy Kapitałowej Emitenta do skonsolidowanego zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) na koniec roku obrotowego, którego dotyczyć będzie podział zysku, wynosiła będzie poniżej 3,5.

Definicja długu netto oraz EBITDA oraz metodologie ich obliczania są takie same jak definicje oraz metodologie obliczania tych wskaźników we wcześniejszych raportach bieżących i okresowych Emitenta.

Przy rekomendacji podziału zysku, Zarząd Spółki będzie brał pod uwagę sytuację finansową i płynnościową, istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym potencjalne ograniczenia związane z umowami kredytowymi) oraz ocenę perspektyw Grupy w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych.

Polityka dywidendowa znajdzie zastosowanie począwszy od roku obrotowego, który zakończy się dnia 31 grudnia 2022 roku.

Ostateczna decyzja o wielkości wypłacanej dywidendy będzie podejmowało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM