Biznes i finanse

REDAN SA Raport okresowy kwartalny 1/2022 Q

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody ze sprzedaży 23 143 20 973 4 980 4 587
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (539) (1 287) (116) (281)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (1 662) (1 650) (358) (361)
Zysk (strata) netto (1 662) (1 650) (358) (361)
Całkowity dochód (strata) (1 662) (1 650) (358) (361)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 649 1 172 140 256
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (195) (116) (42) (25)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (797) (1 086) (172) (238)
Przepływy pieniężne netto, razem (343) (30) (74) (7)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,05) (0,05) (0,01) (0,01)
wg stanu na dzień 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
Aktywa razem 69 166 63 054 14 866 13 709
Aktywa obrotowe 47 158 41 375 10 136 8 996
Aktywa trwałe 22 008 21 679 4 730 4 713
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 67 103 59 329 14 423 12 899
Zobowiazania długoterminowe 9 613 8 640 2 066 1 879
Zobowiązania krótkoterminowe 57 490 50 689 12 357 11 021
Kapitał własny 2 063 3 725 443 810
Kapitał zakładowy 35 709 35 709 7 675 7 764
Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,06 0,10 0,01 0,02

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM