Biznes i finanse

AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (5/2022) Korekta raportu rocznego za rok 2021

Zarząd Spółki AMPLI Spółka Akcyjna informuje, iż dokonana została korekta raportu rocznego za 2021 rok, przekazanego przez Spółkę do publicznej wiadomości w dniu 29 kwietnia 2022r., wskazując poniżej przedmiot i charakter tej korekty.

Korekta raportu rocznego Spółki za 2021 rok, o której informuje niniejszy raport, polega na ponownej publikacji ww. raportu okresowego, w którym wszystkie jego części składowe zostały sporządzone w formacie XHTML i podpisane w sposób nie zmieniający rozszerzenia pliku tj. podpisem zewnętrznym zawartym w dodatkowych plikach podpisów o rozszerzeniu „xades” załączonych do tego raportu.

Przyczyną dokonania opisanej wyżej korekty (ponownej publikacji) raportu rocznego Spółki za rok 2021 jest to, iż wszystkie elementy raportu rocznego przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 29 kwietnia 2022r., z wyjątkiem sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego, zostały przekazane w pliku „amplirr2021.xhtml.xml”, tj. w pliku mającym inny format niż XHTML, w jakim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinny być przekazywane wszystkie części składowe raportu rocznego.

Emitent oświadcza przy tym, że sama treść dokumentów stanowiących części składowe skorygowanego w opisany wyżej sposób raportu rocznego Spółki za rok 2021 jest identyczna jak treść dokumentów składających się na raport roczny za rok 2021 przekazany do publicznej wiadomości w dniu 29 kwietnia 2022r.

Raport roczny za 2021 rok skorygowany w opisany wyżej sposób Spółka opublikuje jednocześnie z przekazaniem niniejszego raportu bieżącego.

Raport jest przekazywany na podstawie § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), a także art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM