Biznes i finanse

ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (13/2022) Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie §19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. w dniu 10 maja 2022 r.

Walne Zgromadzenie odstąpiło od jednego punktu obrad, tj. wyboru Komisji Skrutacyjnej, z uwagi na fakt iż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariuszy, a powołanie Komisji Skrutacyjnej nie jest niezbędne zgodnie z punktem 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. Ponadto Spółka informuje, że nie było uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie, a także nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM