Biznes i finanse

DEVELIA SA (34/2022) Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy

W związku z zakończeniem obrad zwołanego na dzień 17 maja 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A., Zarząd Develia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2022 z dnia 17 maja 2022 r., w którym zamieszczona została treść uchwały nr 21 o wypłacie dywidendy, poniżej wskazuje warunki wypłaty dywidendy wynikające z podjętej uchwały nr 21:

a) Wysokość dywidendy: 201.401.239,95 zł

b) Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję: 0,45 zł

c) Liczba akcji objętych dywidendą: 447.558.311 akcje

d) Dzień dywidendy: 24 maja 2022 r.

e) Termin wypłaty dywidendy: 31 maja 2022 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz.U. 2018 poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM