Biznes i finanse

GTC SA Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Rachunek zysków i strat
Udział w zysku jednostek zależnych, stowarzyszonych oraz współzależnych 171 220,00 37 487,00
Pozostałe przychody operacyjne 108 914,00 98 185,00 23 846,00 22 090,00
Udział w stracie jednostek zależnych, stowarzyszonych oraz współzależnych -258 449,00 -58 146,00
Pozostałe koszty operacyjne -56 451,00 -145 366,00 -12 360,00 -32 705,00
Zysk/ (strata) przed opodatkowaniem 223 683,00 -305 630,00 48 974,00 -68 761,00
Podatek dochodowy -33 981,00 -19 993,00 -7 440,00 -4 498,00
Zysk/ (strata) netto 189 702,00 -325 623,00 41 534,00 -73 259,00
Zysk na jedną akcję (nie w tys.) 0,39 -0,67 0,09 -0,15
Rachunek przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z/ (wykorzystane w) działalności operacyjnej -7 433,00 349 660,00 -1 627,00 78 667,00
Środki pieniężne wykorzystane w działalności inwestycyjnej -177 574,00 -58 591,00 -38 879,00 -13 182,00
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej -103 562,00 -513 685,00 -22 674,00 -115 570,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 37 904,00 331 509,00 8 299,00 74 584,00
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych oraz współzależnych 4 812 021,00 4 757 439,00 1 046 228,00 1 030 909,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 37 904,00 331 509,00 8 241,00 71 836,00
Należności od udziałowców 567 681,00 123 425,00
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 246 721,00 53 642,00
Pozostałe 13 445,00 2 639,00 2 923,00 572,00
Aktywa łącznie 5 677 772,00 5 091 587,00 1 234 459,00 1 103 317,00
Zobowiązania długoterminowe 460 612,00 562 364,00 100 146,00 121 861,00
Zobowiązania krótkoterminowe 155 217,00 110 044,00 33 747,00 23 846,00
Kapitał własny 5 061 943,00 4 419 179,00 1 100 566,00 957 610,00
Kapitał podstawowy 48 556,00 48 556,00 11 007,00 11 007,00
Niezarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego 557 939,00 120 295,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM