Biznes i finanse

COMP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody netto ze sprzedaży 128 901 171 433 27 737 37 495
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 880) 16 053 (405) 3 511
Zysk (strata) brutto (4 672) 14 145 (1 005) 3 094
Zysk (strata) netto (3 524) 10 254 (758) 2 243
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (2 059) 10 646 (443) 2 328
Całkowity dochód (2 855) 11 079 (614) 2 423
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (32 581) (14 111) (7 011) (3 086)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8 725) (10 702) (1 877) (2 341)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 34 095 21 854 7 337 4 780
Przepływy pieniężne netto, razem (7 211) (2 959) (1 552) (647)
Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) (0,43) 2,23 (0,09) 0,49
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,43) 2,23 (0,09) 0,49
Aktywa razem 905 876 953 541 194 707 207 319
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 342 392 387 222 73 593 84 190
Zobowiązania długoterminowe 51 834 53 677 11 141 11 670
Zobowiązania krótkoterminowe 290 558 333 545 62 452 72 520
Kapitał własny 563 484 566 319 121 114 123 129
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 533 097 534 552 114 583 116 222
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 180 3 217
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 95,21 95,69 20,46 20,81
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 95,21 95,69 20,46 20,81

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM