Biznes i finanse

PRIMETECH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
DANE SKONSOLIDOWANE
Przychody netto ze sprzedaży 1 397 11 204 301 2 451
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -969 1 113 -209 243
Zysk (strata) netto -842 577 -181 126
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 869 -1 533 187 -335
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -27 -26 -6 -6
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -565 -735 -122 -161
Przepływy pieniężne netto razem 277 -2 294 60 -502
Średnioważona liczba akcji 15 609 833 15 609 833 15 609 833 15 609 833
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -0,05 0,04 -0,01 0,01
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -0,05 0,04 -0,01 0,01
STAN NA DZIEŃ 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
Aktywa razem 17 060 19 438 3 667 4 226
Zobowiązania i kapitał własny 17 060 19 438 3 667 4 226
Zobowiązania długoterminowe 631 637 136 138
Zobowiązania krótkoterminowe 9 857 11 387 2 119 2 476
Kapitał własny 6 572 7 414 1 413 1 612
Kapitał zakładowy 15 610 15 610 3 355 3 394
Liczba akcji (w szt.) 15 609 833 15 609 833 15 609 833 15 609 833
Wartość księgowa na jedną akcję 0,42 0,47 0,09 0,10
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 0,42 0,47 0,09 0,10
DANE JEDNOSTKOWE
Przychody netto ze sprzedaży 65 7 761 14 1 697
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -244 1 425 -53 312
Zysk (strata) netto -183 843 -39 184
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -323 -9 -70 -2
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 -606 0 -133
Przepływy pieniężne netto razem -323 -615 -70 -135
Średnioważona liczba akcji 15 609 833 15 609 833 15 609 833 15 609 833
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -0,01 0,05 0,00 0,01
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -0,01 0,05 0,00 0,01
STAN NA DZIEŃ 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
Aktywa razem 10 226 10 489 2 198 2 281
Zobowiązania i kapitał własny razem 10 226 10 489 2 198 2 281
Zobowiązania długoterminowe 149 149 32 32
Zobowiązania krótkoterminowe 4 827 4 907 1 038 1 067
Kapitał własny 5 250 5 433 1 128 1 181
Kapitał zakładowy 15 610 15 610 3 355 3 394
Liczba akcji (w szt.) 15 609 833 15609833 15 609 833 15 609 833
Wartość księgowa na jedną akcję 0,34 0,35 0,07 0,08
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 0,34 0,35 0,07 0,08

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM