Biznes i finanse

TOYA SA (14/2022) Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021

Zarząd TOYA S.A. we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 23 maja 2022 r. podjął uchwałę w przedmiocie przyjęcia wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. co do sposobu podziału zysku wskazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021. Zgodnie z powyższą uchwałą Zarząd wnioskuje do Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. (dalej: WZA) o dokonanie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 63 242 823,69 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia trzy 69/100 zł) w następujący sposób:

a) przeznaczyć kwotę 24 763 934,58 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści cztery 58/100 zł) na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki, co stanowi 0,33 zł (trzydzieści trzy grosze) na jedną akcję;

b) przeznaczyć pozostałą kwotę 38 478 889,11 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć 11/100 zł) na kapitał zapasowy

Intencją Zarządu Spółki jest zapewnienie Akcjonariuszom udziału w zysku przy jednoczesnym umożliwieniu Grupie Kapitałowej TOYA S.A. realizacji planów rozwoju. Zakładają one zapotrzebowanie na kapitał obrotowy dla utrzymania optymalnej wartości zapasów magazynowych przy jednoczesnym ciągłym rozwoju gamy asortymentowej.

Powyższa rekomendacja uwzględnia trudny do oszacowania wpływ konfliktu w Ukrainie na otoczenie makroekonomiczne, koniunkturę rynkową i sytuację finansową Spółki TOYA S.A.

Jednocześnie Zarząd Spółki wnioskuje do WZA o wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 27 września 2022 oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 10 października 2022.

Wnioskowane przez Zarząd Spółki daty dotyczące dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, zgodne są z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Zarząd Spółki zwróci się do Rady Nadzorczej Spółki o zaopiniowanie wniosku Zarządu.

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021 podejmie WZA.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM