Biznes i finanse

SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
Przychody ze sprzedaży 26 124 6 27
Koszt własny sprzedaży 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 26 124 6 27
Zysk (strata) ze sprzedaży -329 -288 -71 -63
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -332 498 -71 109
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (brutto) -373 441 -80 96
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -388 453 -83 99
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 268 -17 052 58 -3 730
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 265 29 960 57 6 553
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -492 -9 851 -106 -2 155
Suma bilansowa 58 135 62 795 12 495 13 474
Aktywa trwałe 55 363 55 246 11 900 11 855
Aktywa obrotowe 2 772 7 549 596 1 620
Kapitał własny 50 971 53 292 10 956 11 435
Kapitał podstawowy 23 321 23 321 5 013 5 004
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 5 947 5 687 1 278 1 220
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 1 217 3 817 262 819
Liczba akcji na dzień bilansowy 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
Wartość księgowa na jedną akcję 2,19 2,28 0,47 0,49
Rozwodniona liczba akcji na dzień bilansowy 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 2,19 2,28 0,47 0,49
Średnia ważona liczba akcji w okresie 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą -0,02 0,02 -0,004 0,004
Rozwodniona średnia liczba akcji w okresie 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
Rozwodniony zysk (strata) za okres na jedną akcję -0,02 0,02 -0,004 0,004

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM