Biznes i finanse

POLICE SA (16/2022) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2022 z dnia 20 maja 2022 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 maja 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła i zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 osiągniętego w wysokości 163 198 884,26 zł zakładający jego przeznaczenie na:

a) pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych w kwocie 8 876 168,54 zł,

b) zasilenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie 154 322 715,72 zł.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2021 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM