Biznes i finanse

NOVAVIS GROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 20222-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Razem przychody z działalności operacyjnej 743 2 415 160 528
Razem koszty działalności operacyjnej 1 042 2 279 224 498
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (299) 136 (64) 30
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (283) 122 (61) 27
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (768) 157 (165) 34
Zysk (strata) netto przypadający jednostce dominującej (758) (0) (163) (0)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (873) (853) (188) (187)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 691 369 149 81
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (404) 58 (87) 13
Przepływy pieniężne netto razem (586) (426) (126) (93)
wg stanu na dzień: 31.03.2022 31.03.2021 31.03.2022 31.03.2021
Aktywa trwałe 3 115 1 452 670 312
Aktywa obrotowe 4 320 16 384 928 3 516
Zobowiązania długoterminowe 106 398 23 85
Zobowiązania krótkoterminowe 4 260 8 706 916 1 868
Kapitał własny (aktywa netto) 3 068 8 732 659 1 874
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 449 4 685 97 1 007
Wyemitowany kapitał akcyjny 3 502 3 502 753 751
Liczba akcji (szt.) 35 015 285 35 015 285 35 015 285 35 015 285
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 0,01 0,13 0,02 0,05
Średnia ważona liczba akcji 35 015 285 35 015 285 35 015 285 35 015 285
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) (0,02) (0,00) (0,00) (0,00)
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie 35 015 285 35 015 285 35 015 285 35 015 285
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) (0,02) (0,00) (0,00) (0,00)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM