Biznes i finanse

ZUE SA (28/2022) Powołanie Rady Nadzorczej ZUE S.A. na nową kadencję.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ZUE S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że obradujące w dniu 31 maja 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło, iż w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję wchodzić będzie pięciu członków oraz powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki z dniem 31 maja 2022 r. na nową kadencję następujące osoby:

Piotr Korzeniowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Barbara Nowak – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej.

Agnieszka Klimas – Członek Rady Nadzorczej,

Irena Piekarska-Konieczna – Członek Rady Nadzorczej,

Maciej Szubra – Członek Rady Nadzorczej.

Spółka przekazuje w załączeniu informacje o powołanych osobach w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego, jak również wymaganych oświadczeń.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM