Biznes i finanse

INTER CARS SA (18/2022) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że w dniu 31 maja 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o podziale zysku za rok obrotowy 2021, zgodnie z którą zysk wypracowany w roku 2021 zostanie podzielony w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2021 zysku netto w kwocie 482.162.138,66 zł tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 20.118.702,00 zł, tj. 1,42 zł na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie 462.043.436,66 zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustaliło dzień dywidendy na 30 czerwca 2022 roku oraz termin wypłaty dywidendy na 14 lipca 2022 roku. Dywidendą objęte są wszystkie 14.168.100 akcje Spółki

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 19 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM