Biznes i finanse

ZUE SA (29/2022) Powołanie Zarządu ZUE S.A. na nową trzyletnią kadencję.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ZUE S.A. (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 31 maja 2022 roku podjęła uchwały w sprawie powołania Zarządu Spółki na nową trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za 2021 rok tj. z dniem 31 maja 2022 r., w dotychczasowym pięcioosobowym składzie obejmującym następujące osoby:

Wiesław Nowak – Prezes Zarządu

Anna Mroczek – Wiceprezes Zarządu

Jerzy Czeremuga – Wiceprezes Zarządu

Maciej Nowak – Wiceprezes Zarządu

Marcin Wiśniewski – Wiceprezes Zarządu.

Wszystkie ww. osoby pełniły funkcje w Zarządzie Spółki poprzedniej kadencji.

Spółka przekazuje w załączeniu informacje o powołanych osobach w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego, jak również wymaganych oświadczeń.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM